Καλάθι ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι μου

Πολιτική ποιότητας ISO

Η ΠΑΝΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. είναι μια εταιρία με πεδίο εφαρμογής:

Σχεδιασμό, Κατασκευή και Εμπορία Μεταλλικών Προϊόντων.

Στόχος της εταιρίας μας αποτελεί η κατασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ δέσμευση της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων όπου αυτές απαιτούνται.

Οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσω:
 

  • Της συνεχούς αξιολόγησης επικινδυνότητας, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και αφορούν ζητήματα ποιότητας.
  • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών,
  • Της καθιέρωσης και εφαρμογής προγραμμάτων Ποιότητας,
  • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής, φιλοπεριβαλλοντικής και ασφαλούς λειτουργίας της εταιρίας,
  • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
  • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών,
  • Της εφαρμογής και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η εταιρία.
  • Την αγορά και χρήση περιβαλλοντικά εγκεκριμένων πρώτων υλών σύμφωνα με τις εκάστοτε Ευρωπαϊκές οδηγίες με στόχο φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα,


H Διοίκηση δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

30-03-2018 Παντελεοντίδης Δημήτριος Γενικός Διευθυντής

 

Κατάλαβα!